Meaning of 'cali'

tsali. [Tel.] n. Cold, coolness, a chill. sitamu, sitabadha. calijvaramu cold and fever, i.e., ague. naku calipettinadi I felt cold. cali. adj. Cold, cool. calikudu cold food, breakfast. caliyisuka camphor. Vasu. ii. 36. caliguruvu tsali-garuvu. n. A soil composed of marl or sand covering black earth. mida isukagalaratiparunela. calikonda tsali-konda. n. The Himalaya mountains. calicima tsali-chima. n. A black ant. calidi, cacaddi or caldi tsalidi. n. Breakfast. Lit: cold food left over from supper. calipandili tsali-pandili. n. A place where passers-by are supplied with water to drink. calipandlu tsali-pandlu. n. The teeth being set on edge. (A. iv. 151. on which the note says juvvuna pulusu tinnanduvalla tisuka poyyenotipandlu.) calipani a cooling operation, saityopacaramu. calibindi tsali-bindi. n. The name of a certain plant. calimala tsali-mala. n. The hill of snow, i.e., himacalamu. calimidi tsalimidi. n. A mixture of rice flour and sugar bellamu kalipina pindi. calimiri or calmiri tsali-miri. n. Coolness caluva, saityamu. A cake G. i. 114. calivavu tsaliv apu. (cali+pavu.) v. n. To warm, to soothe or comfort buzjagincu. calivalu tsali-valu. (cali+palu.) n. A sign anavalu. calivelugu tsali-velugu. n. The moon. candrudu, sitakarudu.

Meaning of చలి

ṭsali. [Tel.] n. Cold, coolness, a chill. శీతము, శీతబాధ. చలిజ్వరము cold and fever, i.e., ague. నాకు చలిపెట్టినది I felt cold. చలి. adj. Cold, cool. చలికూడు cold food, breakfast. చలియిసుక camphor. Vasu. ii. 36. చలిగురువు ṭsali-garuvu. n. A soil composed of marl or sand covering black earth. మీద ఇసుకగలరాతిపారునేల. చలికొండ ṭsali-konḍa. n. The Himalaya mountains. చలిచీమ ṭsali-chīma. n. A black ant. చలిది, చచద్ది or చల్ది ṭsalidi. n. Breakfast. Lit: cold food left over from supper. చలిపందిలి ṭsali-pandili. n. A place where passers-by are supplied with water to drink. చలిపండ్లు ṭsali-panḍlu. n. The teeth being set on edge. (A. iv. 151. on which the note says జువ్వున పులుసు తిన్నందువల్ల తీసుక పొయ్యేనోటిపండ్లు.) చలిపని a cooling operation, శైత్యోపచారము. చలిబిండి ṭsali-binḍi. n. The name of a certain plant. చలిమల ṭsali-mala. n. The hill of snow, i.e., హిమాచలము. చలిమిడి ṭsalimiḍi. n. A mixture of rice flour and sugar బెల్లము కలిపిన పిండి. చలిమిరి or చల్మిరి ṭsali-miri. n. Coolness చలువ, శైత్యము. A cake G. i. 114. చలివావు ṭsaliv āpu. (చలి+పావు.) v. n. To warm, to soothe or comfort బు౛్జగించు. చలివాలు ṭsali-vālu. (చలి+పాలు.) n. A sign ఆనవాలు. చలివెలుగు ṭsali-velugu. n. The moon. చంద్రుడు, శీతకరుడు.


Browse Telugu - English Words

Sri Venkataramana Calendar 2022 July

Telugu to English Dictionary Search

Tags: English Meaning of cali, cali Meaning, Telugu to English Dictionary, cali Telugu Meaning, cali English Meaning

TeluguDictionary.TeluguPedia.Com | Telugu to English | English to Telugu | Terms
Hosting by MediaOne.in